Arsip

Simbol Matematika

Tanda Sama Dengan untuk Pemberian Nilai

“Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat”

“dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan terang benderang”

“dan tidak (pula) sama yang teduh dengan yang panas”

“dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang-orang yang di dalam kubur dapat mendengar”.

QS. Faathir(35):19-22

Jika kita gambarkan perbedaan dua kondisi, maka bentuknya seperti gambar disamping. Sehingga Simbol Operator untuk Sama Dengan adalah =

Simbol Operator Sama Dengan digunakan untuk Pemberian Nilai.

Semua tanda baca pada Al-Qur’an untuk menyatakan bentuk tunggal yaitu an in un ditandai dengan simbol =

Tanda Tambah

“Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga , dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

QS.Faathir(35):1

Dalam suatu riwayat disebutkan:

“Jumlah sayap malaikat Israfil itu ada empat. Sayapnya yang pertama panjangnya sampai ke barat, sayapnya yang kedua sampai ke timur, yang ketiga menutupi seluruh badannya dan yang keempat menutupi kepalanya”.

Jika kita gambarkan sayap malaikat, dari tengah kearah barat, kearah timur, kearah atas, dan kearah bawah, maka bentuknya seperti pada gambar disamping. Sehingga Simbol Operator untuk Penjumlahan adalah +

Tanda Kurang

“Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami mendatangi daerah-daerah (orang-orang kafir), lalu Kami kurangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya, dan Dia-lah Yang Maha Cepat Perhitungan-Nya (Quick Count)”.

QS. Ar-Rad(13):41

“Sebenarnya Kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan (hidup di dunia) hingga panjanglah umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya Kami mendatangi daerah-daerah (orang-orang kafir), lalu Kami kurangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya. Maka apakah mereka yang menang?”

QS. Al-Anbiyaa(21):44

Jika kita gambarkan daerah orang kafir seperti garis lurus, kemudian dikurangi dari tepi-tepinya, maka bentuknya seperti gambar disamping.

Sehingga Simbol Operator Pengurangan adalah –

Secara Perlahan atau Cepat, orang-orang kafir akan dikurangi keni’matan hidupnya.

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tiadakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) mereka berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.

QS. Al-Muthoffifiin(83):1-6

Tanda Bagi

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah (yaitu:), (1) Rasul, (2) kerabat Rasul, (3) anak-anak yatim, (4) orang-orang miskin dan (5) ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan atas segala sesuatu Allah Maha Menetapkan”.

QS. An-Anfaat(8):41

Jika kita gambarkan dua pasukan bertemu untuk bertempur, maka bentuknya seperti gambar disamping. Sehingga Simbol untuk Pembagian adalah : atau _

Tanda Persentase (%) juga dapat diformulasikan dari ayat tersebut

Harta Rampasan Perang (Ghonimah):

1:5 = 20% dibagikan diantara kelima orang diatas

4:5 = 80% dibagikan diantara orang-orang yang ikut berperang

Tanda Penggandaan (Luasan Infak)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

QS. Al-Baqarah(2):261

Jika kita gambarkan sebutir benih, maka bentuknya seperti gambar disamping.

Sehingga Simbol untuk Penggandaan adalah .

Simbol ini sekarang dikenal dengan Dot Product (Penggandaan Titik)

1 . 7 = 7

Jika kita gambarkan sebutir benih mengeluarkan tujuh bulir, maka bentuknya seperti gambar disamping. Sehingga Simbol Operator untuk Penggandaan adalah *

Simbol ini sekarang dikenal dengan Asterik.

7 * 100 = 700

Satu Satuan Harta yang kita Infak-an di Jalan Allah akan di balas Allah sebanyak 700 Satuan Kebaikan.

Rumus:

Balasan (Luasan) Infak = I * 7 * 100 = 700 I,

dimana I adalah Harta yang di-Infak-an, I = 1, …, ~

Tanda Kerapatan

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhoan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang di siram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya berkali-lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadainya). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat”.

QS. Al-Baqarah(2):265

Jika gambarkan sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, maka bentuknya seperti gambar disamping. Disiram dengan hujan lebat atau rintik-rintik menghasilkan buahnya berkali-kali lipat.

Sehingga kita dapat mendefinisikan Kerapatan (hujan) dengan simbol tersebut.

Simbol ini sekarang dikenal dengan Rho

Tanda Tak Hingga (~)

“Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan Jika kamu menghitung ni’mat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (ni’mat Allah)”.

QS. Ibrahim(14):34

Perhatikan tanda mad (~) pada setiap ayat Al-Qur’an, yang menunjukkan tanda kontinu, terus menerus sampai tak hingga …

Tanda Pangkat

“Orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah.

Kami tambahkan kepada mereka azab diatas azab disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan”.

QS.An-Nahl(16):88

Tanda Jumlah

“Berkatalah orang-orang kafir: “Mengapa Al-Qur’an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? (Jumlatan wahidah)”, demikianlah, supaya Kami perkuat ingatanmu (fuad) dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (teratur dan benar)”

QS.Al-Furqaan(15):32

“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (Jama’hu) (didadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya”

QS.Al-Qiyaamah(75):17

Iklan

Matematika

”Sesungguhnya Allah telah menghinggakan bilangan (jumlah) mereka dengan angka-angka yang teliti (tertata, terurut)”.

QS. Maryam(19):94

“…, dan Dia menghinggakan segala sesuatu dengan angka-angka”.

QS. Al-Jin(72):28

Angka (Bilangan)

Menghinggakan Sesuatu dengan Angka-angka

”Sesungguhnya Allah telah menghinggakan bilangan (jumlah) mereka dengan angka-angka yang teliti (tertata, terurut)”

QS. Maryam(19):94

“…, dan Dia menghinggakan segala sesuatu dengan angka-angka.”

QS. Al-Jin(72):28

Angka Satuan dan Pecahan

“Allah bertanya: “berapa tahunkah lamanya kamu tinggal dibumi?”. Mereka menjawab: “Kami tinggal di bumi satu hari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung”.

QS. Al-Mu’minuun(23):112-113

Angka Genap dan Ganjil

“Demi Fajar, dan malam yang sepuluh, dan yang genap dan yang ganjil”

QS. Al-Fajr(89):1-3

Angka Perbandingan

“Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mu’min itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar diantara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar diantaramu, mereka dapat mengalahkan 100 daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengetahui”.

QS. Al-Anfaal(8):65, baca juga ayat 66

Angka Dugaan (Prediksi)

“Nanti (ada orang yang akan) mengatakan (jumlah mereka) adalah 3 orang yang ke-4 adalah anjingnya, dan (yang lain) mengatakan: “(jumlah mereka) adalah 5 orang yang ke-6 adalah anjingnya”, sebagai terkaan (rajman, dugaan, prediksi) terhadap barang yang ghaib, dan (yang lain lagi) mengatakan: “(jumlah mereka) adalah 7 orang yang ke-8 adalah anjingnya”. Katakanlah: “Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui (jumlah) mereka kecuali sedikit”.

QS. Al-Kahfi(18):22

3 1 4

5 1 6

7 1 8

Potensi Dasar

“Hai Yahya, ambillah Al-Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan Kami berikan kepadanya Hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dari dosa). Dan dia adalah seorang yang bertaqwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali”.

QS. Maryam(19):12-15

“Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) sholat dan (menunaikan) zakat selama hidupku, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya”.

QS.Maryam(19):30-34

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan

Tidak Mengetahui sesuatupun. Dan Dia memberi kamu

Sistem Pendengaran (sam’a), Sistem Penglihatan (abshor), dan Sistem Trasformasi (fuad), agar kamu

Bersyukur”

QS. An-Nahl(16):78

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya”.

QS. Ar-Ra’d(13):8

“Allah bertanya: “Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?”. Mereka menjawab: “Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari saja, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung”. Allah berfirman: “Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui”.

QS. Al-Mu’minuun(23):112-114

“Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu dengan bilangan (satu persatu)”.

QS. Al-Jin(72):28

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak (benar). Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.

QS. Yunus(10):5

Ketetapan-ketepan yang saya sampaikan pada tulisan ini bukanlah ketetapan yang pasti, bisa salah bisa benar.

Saya hanya mengamati angka dari bentuk visual angka arab dan angka yang tercantum dalam surat dan ayat Al-Qur’an.

Bertujuan untuk mengetahui karakteristik orang-orang yang berinteraksi dengan kita, sehingga kita bisa memahami dan lebih bijaksana dalam bertindak.

Surat 1 Al-Faatihah (Pembukaan),

Surat 2 Al-Baqarah (Sapi Betina),

Surat 3 Ali Imran (Keluarga Imran),

Surat 4 An-Nisaa’ (Wanita-wanita),

Surat 5 Al-Maaidah (Hidangan),

Surat 6 Al-An’aam (Binatang Ternak),

Surat 7 Al-A’raaf (Tempat yang Tinggi),

Surat 8 Al-Anfaal (Rampasan Perang),

Surat 9 At-Taubah (Taubat) atau Al-Baraah (Berlepas Diri)

Al-Faatihah

1. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Peyayang,

2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam,

3. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

4. Yang menguasai hari pembalasan,

5. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon,

6. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus,

7. Jalannya orang-orang yang telah diberi ni’mat, bukan jalannya orang-orang yang dibenci dan bukan jalan orang yang sesat.

Arti angka dianalisis berdasarkan surat Al-Fatihaah :

1, angka Pembuka , bukalah segala sesuatu dengan mengucapkan Bismillah.

“Dan Nuh berkata: “Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya”, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. QS. Huud(11):41

“Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri”. QS. An-Naml(27):30-31

Memulai dan bergerak, sehingga Dinamis.

Tip: manfaatkan potensi ini untuk aktif mencari ilmu dan petunjuk

2, angka Penerima , menerima Allah sebagai Tuhan seluruh alam.

“Dan mereka mengucapkan: “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga dimana saja yang kami kehendaki”, maka surga itulah sebaik-baik balasan orang-orang yang beramal. Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling ‘Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan “Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam”. QS. Az-Zumar(39):74-75

“Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah: “Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim”. QS. Al-Mu’minuun(23):28

“Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga , dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. Qs.Faathir(35):1

Menerima sehingga bertambah

Tip: manfaatkan potensi ini untuk menerima ilmu dan petunjuk

3, angka Ketinggian dan Keluasan, Rahmat Allah itu luas, seluas langit dan bumi.

“Katakanlah: ‘Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?”. Katakanlah: “Kepunyaan Allah”. Dia telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang (Rohmah). Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman”. QS. Al-An’aam(6):12

“Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: “Salamuun-alaikum”. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang (Rohmah), yaitu bahwasanya barangsiapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Rohim)”. QS. Al-An’aam(6):54

Bacalah seluruh surat Ar-Rahman(55):1-78, dan renungkanlah

“Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang”. QS.Ad-Dukhaan(44):40-42

Keluasaan harus diiringi Kerahmatan

Tip: manfaatkan potensi ini untuk tujuan yang baik

4, angka Transformasi, mentrasformasi kehidupan dunia ke kehidupan akhirat.

“Mereka bertanya: “Bilakah hari pembalasan (yaumuddin) itu?. Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka di azab di atas api neraka”.

QS. Adz-Dzaariyaat(52):12-13

Mentransformasi sampai ke dimensi hari kiamat.

Tip: manfaatkan potensi ini untuk berbagi dengan yang lain

5, angka Penetapan , Kebulatan tekad bahwa hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah pula kita memohon.

“Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”. QS. Adz-Dzaariyat(51):56

Menetapkan diri pada pilihannya.

Tip: manfaatkan potensi ini untuk berpendirian tetap dalam kebenaran dan kebaikan

6, angka Kritis , Meminta petunjuk karena kondisi kita dalam keadaan yang belum jelas.

“Kami berfirman: “Turunlah kamu semua dari surga itu!. Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. QS. Al-Baqarah(2):38

Pilihan yang harus segera diambil.

Tip: manfaatkan potensi ini untuk melatih diri menghadapi berbagai masalah dengan cerdas

7, angka Harap, berharap kita selalu berada di jalan yang lurus.

“Dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Dan Barangsiapa yang menta’ati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni’mat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya”. QS. An-Nisaa'(4):68-69

Berharap yang terbaik

Tip: manfaatkan potensi ini untuk berharap kepada yang baik-baik

Arti angka dianalisis berdasarkan surat Al-Baqarah (Sapi Betina)

2, angka Menerima perintah supaya Tidak Jahil (Tidak Bodoh)

“Dan (ingatlah), ketika Musa berkata: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina”. Mereka berkata: “Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?”. Musa menjawab: “Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang yang jahil”. QS. Al-Baqarah(2):67

Baca surat Al-Baqarah sampai ayat 71

Terima ilmu agar tidak jahil. Selalu ingin tahu.

Arti angka dianalisis berdasarkan surat Ali-Imran (Keluarga Imran)

3, angka Melebihi segala ummat

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, Keluarga Ibrahim dan Keluarga Imran melebihi segala ummat (dimasa mereka masing-masing)”. QS. Ali-Imran(3):33

baca surat Ali Imran sampai ayat 63

Selalu ingin lebih.

Arti angka dianalisis berdasarkan surat An-Nisaa (Wanita-wanita)

4, angka Menjalankan (transformasi) Perintah

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. QS. An-Nisaa'(4):1

baca surat An-Nisaa’ sampai ayat 6

Transformasikan sehingga Cerdas.

Arti angka dianlisis berdasarkan surat Al-Maidah (Hidangan)

5, angka Ketetapan

“(ingatlah), ketika pengikut-pengikut ‘Isa berkata: “Hai ‘Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?”. ‘Isa menjawab : “Bertaqwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Mereka berkata: “Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. ‘Isa putera Maryam berdo’a: “Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, beri rizkilah kami, dan Engkau-lah Pemberi rizki Yang Paling Utama. Allah berfirman: “Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada-mu, barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah (turun hidangan itu), maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorangpun di antara ummat manusia”. QS. Al-Maidah(5):112-115

Berpendirian Tetap sehingga Mantap

Arti angka dianalisis berdasarkan surat Al-An’aam (Binatang Ternak)

6, angka Kritis

“Dan mereka memperuntukan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan binatang ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata: “Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami”. Maka sajian-sajian yang diperuntukan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu”. QS. Al-An’aam(6):136

baca surat Al-An’aam(6) sampai ayat terakhir

Rumit, Sulit, sehingga butuh ilmu dan kecerdasan untuk menghadapi hal-hal yang rumit.

Arti angka dianalisis berdasarkan surat Al-A’raaf (Tempat yang Tinggi)

7, angka Harapan, Terpengaruh Keadaan

“Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas, dan di atas A’raaf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda (sima, aura) mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga: “Salaamun ‘alaikum”. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera (memasukinya). Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu”. Dan orang-oarng yang di atas a’raaf memanggil beberapa orang (pemuka-pemuka orang kafir) yang mereka mengenalnya dari tanda-tandanya dengan mengatakan: “Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu, tidaklah memberi manfa’at kepadamu”. (Orang-orang di atas A’raaf bertanya kepada penghuni neraka): “Itukah orang-orang (penghuni surga) yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat Rahmat Allah?”. (Kepada orang mu’min itu dikatakan): “Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati.” Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga: “Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yanng telah dirizkikan Allah kepadamu?”. Mereka (penghuni surga) menjawab: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir”, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka”. Maka pada (kiamat) ini, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami”. QS. Al-A’raaf(7):46-51

Harapannya tinggi, sehingga terpengaruh dengan harapannya itu

Arti angka dianalisis berdasarkan surat Al-Anfaal (Rampasan Perang)

8, angka Penggerak Dalam ,

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang (anfal). Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan diantara sesamamu, dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah qolbu mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. (yaitu) orang-orang yang medirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki yang mulia”. QS. Al-Anfaa(8):1-4

Kemauan datang dari dalam dirinya

Tip: manfaatkan potensi ini pada kemauan yang baik-baik

Arti angka dianalisis berdasarkan surat At-Taubah (Pengampunan)

9, angka Jadi

“(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan (baroah) daripada Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan (inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar), bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri (baroah) dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu, dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. QS.At-Taubah(9):1-3

Berlepas diri, Tidak mau Mengalah, Ngotot

Tip: manfaatkan potensi ini untuk ngotot dalam kebenaran dan kebaikan

Arti angka dianalisis berdasarkan awal kejadian Langit-Bumi

0, angka Menyatu atau Padu,

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu menjadi hidup. Maka mengapakah mereka tiada beriman?”. QS. Al-Anbiyaa'(21):30

Menyatu, padu, lalu terpisah, cair

Tip: manfaatkan potensi ini untuk mencairkan suasana sehingga semua menjadi jelas

Contoh Prediksi Tanggal Kelahiranku:

Tanggal : 6

Angka 6 merupakan angka Kritis, artinya berada pada posisi titik belok dan/atau titik balik kearah tertentu.

Orang yang memiliki angka kelahiran 6 akan mengalami masa-masa kritis dimana dia harus memilih pilihan yang tepat.

Tips-nya: Ilmu, sehingga memiliki pilihan yang beragam. Cerdas, sehingga dapat memilih pilihan dengan tepat.

Bulan: 8

Angka 8 merupakan angka Penggerak Dalam, artinya bergerak mulai dari dalam menuju keluar kearah tertentu.

Orang yang memiliki angka kelahiran 8 akan melakukan sesuatu sesuai keinginannya, pengaruh faktor dalam dirinya lebih dominan.

Tips-nya: Pertimbangkanlah segala tindakan dengan sebaik-baiknya.

Penjumlahan Angka-angka satuan

8 + 6 = 14

Angka 1 merupakan angka Pembuka, artinya membuka sesuatu sehingga bergerak, bertindak dan sejenisnya.

Orang yang memiliki angka 1 hasil penjumlahan diatas harus mau bergerak menuju kearah tertentu untuk meningkatkan potensinya.

Angka 4 merupakan angka Trasformasi.

Orang yang memiliki angka 4 hasil penjumlahan diatas harus mau mentransformasikan apa yang dimilikinya (misal. Ilmu) dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dia akan menjadi orang yang cerdas.

Penjumlahan Angka-angka satuan

1 + 4 = 5

Angka 5 merupakan angka Penetapan,

Jika potensi bergerak dan mentransformasi dilaksanakan maka akan memiliki prinsip tetap yang tidak mudah berubah