Fungsi dakwah

Kita memahami bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Otomatis, Islam tidak hanya memberikan kebaikan kepada umat Islam, tetapi kepada seluruh manusia, termasuk juga alam semesta. Islam semestinya mampu menjadi ‘solver problem’, inspirator dan motivator yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat ideal. Dakwah adalah ajakan kepada manusia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman :
ﻭَﺟَﺎﻫِﺪُﻭﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺣَﻖَّ ﺟِﻬَﺎﺩِﻩِ ۚ ﻫُﻮَ ﺍﺟْﺘَﺒَﺎﻛُﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﺟَﻌَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻣِﻦْ ﺣَﺮَﺝٍ ۚ ﻣِﻠَّﺔَ ﺃَﺑِﻴﻜُﻢْ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ۚ ﻫُﻮَ ﺳَﻤَّﺎﻛُﻢُ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻭَﻓِﻲ ﻫَٰﺬَﺍ ﻟِﻴَﻜُﻮﻥَ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝُ ﺷَﻬِﻴﺪًﺍ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻭَﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﺷُﻬَﺪَﺍﺀَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ۚ ﻓَﺄَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓَ ﻭَﺁﺗُﻮﺍ ﺍﻟﺰَّﻛَﺎﺓَ ﻭَﺍﻋْﺘَﺼِﻤُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻫُﻮَ ﻣَﻮْﻟَﺎﻛُﻢْ ۖ ﻓَﻨِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤَﻮْﻟَﻰٰ ﻭَﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﻨَّﺼِﻴﺮُ ‏( ﺍﻟﺤﺞ 78 : )

Artinya : “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (Al-Hajj [22] : 78).
Manusia membutuhkan dakwah untuk menuntun hidupnya sesuai dengan ajaran yang telah dibawa Nabi Muhammad SAW. Dakwah merupakan bagian dari jihad. Artinya, dakwah harus menggunakan segenap kemampuan yang dimiliki. Hal ini yang menyebabkan dakwah bukanlah hal yang mudah. Allah Subhanallahu Wa Ta’ala berfirman : ﺍﻧْﻔِﺮُﻭﺍ ﺧِﻔَﺎﻓًﺎ ﻭَﺛِﻘَﺎﻟًﺎ ﻭَﺟَﺎﻫِﺪُﻭﺍ ﺑِﺄَﻣْﻮَﺍﻟِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ۚ ﺫَٰﻟِﻜُﻢْ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻜُﻢْ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ‏( ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ 41 : )

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Fungsi Dakwah Berdakwah memiliki beberapa fungsi, antara lain :

1. Untuk menyebarkan agama Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga meratalah Islam sebagai Rahmatan lil’alamin.

2. Melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya, sehingga keberlangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dari generasi berikutnya tidak terputus.

3. Meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani.

4. Menyerukan kepada orang non-muslim untuk masuk Islam.

5. Menyerukan agar orang Islam menegakkan hukum Islam secara total.

6. Menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran yang meliputi segala kemaksiatan baik yang dilakukan oleh pribadi maupun kelompok.

7. Membentuk individu dan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai pegangan dan pandangan hidup di dalam kehidupannya.

Selain fungsi-fungsi yang tersebut di atas, dakwah juga memiki berbagai keutamaan, yaitu :

1. Dakwah Adalah Muhimmatur Rusul (Tugas Utama Para Rasul ‘Aliahimussalam) Para Rasul ‘alaihimussalam adalah orang yang diutus oleh Allah SWT untuk melakukan tugas utama mereka yakni berdakwah. Keutamaan dakwah terletak pada disandarkannya kerja dakwah ini pada manusia yang paling utama dan mulia yaitu Rasulullah SAW dan saudara-saudara beliau para nabi dan rasul ‘alaihimussalam.
ﻗﻞ ﻫﺬﻩ ﺳﺒﻴﻠﻲ ﺍﺩﻋﻮﺍﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﻴﺮﺓ ﺃﻧﺎ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻨﻲ ﻭ ﺳﺒﺤﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ‏( ﻳﻮﺳﻮﻑ : 108 ) Artinya : “katakanlah (Muhammad) : “Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan yakin, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik”. (Yusuf [12] : 108)
Ayat diatas menjelaskan jalan Rasulullah SAW dan para pengikut beliau yakni jalan dakwah. Maka barangsiapa yang mengaku sebagai pengikut beliau SAW, maka dia harus terlibat dalam dakwah sesuai kemampuannya masing-masing.

2. Dakwah adalah Ahsanul A’mal (Amal yang terbaik) Dakwah adalah amal yang terbaik, karena dakwah memelihara amal islami dalam pribadi dan masyarakat. Membangun potensi dan memelihara amal shalih adalah amal dakwah, sehingga dakwah merupakan aktivitas dan amal yang mempunyai peranan penting di dalam menegakkan Islam. Tanpa dakwah ini maka amal shalih tidak akan berlangsung.
ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻗﻮﻻ ﻣﻤﻦ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‏( ﻓﺼﻠﺖ 33 : ) Artinya : “Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata “sungguh aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)”. (Fushshilat [41] : 33) Bagaimana tidak akan menjadi ucapan dan pekerjaan terbaik? Sementara dakwah adalah pekerjaan makhluk terbaik yakni para nabi dan rasul ‘alaihimussalam.

3. Para Da’i Akan Memperoleh Balasan Yang Besar Dan Berlipat Ganda (Al-Hushulu ‘Ala Al-Ajri Al-‘Adzim) Sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib : “Demi Allah, sesungguhnya Allah SWT menunjuki seseorang dengan (dakwah)mu, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah”. (Bukhari, Muslim & Ahmad) Hadits ini menunjukkan bahwa usaha seorang da’i menyampaikan hidayah kepada seseorang adalah sesuatu yang amat besar nilainya di sisi Allah SWT, lebih besar dan lebih baik dari kebanggaan seseorang terhadap kendaraan merah miliknya. Rasulullah SAW bersabda : “sesunguhnya Allah SWT memberi banyak kebaikan, para malaikat-Nya, penghuni langit dan bumi sampai semut-semut dilubangnya dan ikan-ikan selalu mendo’akan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain”. (HR.Tirmidzi dari Abu Umamah al Bahili). Keagungan balasan bagi orang berdakwah tidak hanya pada besarnya balasan untuknya tetapi juga karena terus menerusnya ganjaran itu mengalir kepadanya meskipun ia telah wafat.

4. Dakwah Dapat Menyelamatkan Kita Dari Adzab Allah ( An-Najatu Minal ‘Adzab ) Dakwah yang dilakukan oleh seorang da’i akan membawa manfaat bagi dirinya sebelum manfaat itu dirasakan oleh orang lain yang menjadi objek dakwah. Manfaat itu antara lain adalah terlepasnya tanggung jawabnya dihadapan Allah SWT sehingga ia terhindar dari adzab Allah. Dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar adalah kontrol sosial yang harus dilakukan oleh kaum muslimin agar kehidupan ini selalu didominasi oleh kebaikan. Kebatilan yang mendominasi kehidupan akan menyebabkan turunnya adzab Allah SWT.

5. Dakwah Adalah Jalan Menuju Khairu Ummah ( Umat Terbaik) Rasulullah SAW berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi umat terbaik sepanjang sejarah dengan dakwah beliau. Dakwah secara umum dan pembinaan kader secara khusus adalah jalan satu-satunya menuju terbentuknya khairu ummah seperti yang kita harapkan. Rasulullah SAW melakukan tarbiyah mencetak kader-kader dakwah di kalangan sahabat beliau. Jalan yang ditempuh Rasulullah ini adalah jalan yang harus kita tempuh juga untuk mengembalikan kejayaan umat. Umat Islam harus memainkan peran dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar dalam setiap keadaan baik ketika memperjuangkan terbentuknya khairu ummah maupun ketika cita-cita khairu ummah itu telah terwujud. Allah SWT berfirman : ﻛﻨﺘﻢ ﺧﻴﺮ ﺃﻣﺔ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺗﺄﻣﺮﻭﻥ ﺑﺎ ﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺗﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭ ﺗﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﻟﻠﻪ …. ﺍﻷﻳﺔ ‏( ﺍﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ : 110 ) Artinya : “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah…” (Ali Imron [3] : 110)

Dengan melaksanakan dakwah berarti seorang da’i dengan dakwahnya sedang menjalani hidupnya dengan kehidupan rabbaniyah yakni kehidupan yang selalu berorientasi kepada Allah SWT dan kehidupan yang selalu diisi dengan belajar Al-Quran yang menjadi sumber kebaikan dan mengajarkannya kepada orang lain. Dengan selalu berdakwah di jalan Allah SWT seorang da’i telah menjadikan hidupnya penuh keberkahan dengan kebaikan yang melimpah dari Allah SWT. Demikian Ibnu Qoyyim melihat keberkahan dalam kehidupan seseorang ditentukan oleh aktivitas memberi manfaat kepada orang lain melalui dakwah dan kebaikan yang disebarkan demi meninggikan kalimat Allah SWT. Wallahu a’lam

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s